شکنجه گران ساواک

ads ads

۱۰ روش شکنجه ساواک در «کمیته مشترک ضد خرابکاری»

یکی از بارز ترین مصداق های خشونت وحشیانه رژیم شاهنشاهی علیه مخالفان حکومت، شکنجه های روحی و روانی شدیدی است که در مرکز مخوف کمیته مشترک ضد خرابکاری واقع در جنوب تهران روی متهمان توسط شکنجه گران آموزش دیده معروف آن روزگار نه چندان دور انجام می شد.